CÔNG TY TNHH DIỆT MỐI VÀ CÔN TRÙNG NAM HẢI

32 Đinh Lễ, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0919 903 241

Email: dietmoinamhai@gmail.com – Website: dietmoinamhai.com